Všeobecné obchodné podmienky

TEDxBratislava, o.z., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 42260744, DIČ 2023712636, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 9.3.2012 reg. číslo: VVS/1-900/90-391 60 vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) pre upresnenie právnych vzťahov medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a TEDxBratislava.

 1. Definícia pojmov

  1. Majiteľ Vstupenky

Majiteľ Vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne www.tedxbratislava.sk.

  1. Služba

Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie elektronických Vstupeniek.

  1. Podujatie

Podujatie pod názvom TEDxBratislava je verejná spoločenská akcia, na ktorú sa prostredníctvom Služby predávajú vstupenky a ktoré organizuje Usporiadateľ.

  1. Usporiadateľ

Usporiadateľ je občianske združenie TEDxBratislava, ktoré organizuje Podujatie a prevádzkuje internetový obchod na predaj tovaru

  1. Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie emailu umožňujúce jej majiteľovi za jednorázovú platbu vstup na Podujatie.

  1. Kupujúci

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s Usporiadateľom.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Všeobecné obchodné podmienky upresňujú 

– používanie Služby a definujú zmluvné vzťahy medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky.

– zmluvné vzťahy medzi Usporiadateľom a Kupujúcim ako zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nákup Tovaru cez internetový predaj/obchod Usporiadateľa.

  1. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom:

– č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

– č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

– č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

– č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  1. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
  2. Informácia o zmene, alebo zrušení Podujatia môže byť zverejnená na www.tedxbratislava.sk. Zodpovednosť za zverejnenie o zmene, alebo zrušení Podujatia má Usporiadateľ.
 1. Objednanie, uzavretie kúpnej zmluvy a platba

  1. Vstupenky a/alebo tovar je možné zakúpiť cez Službu, ktorá sa nachádza na webovej stránke na doméne www.tedxbratislava.sk.
  2. Platba za Vstupenku a/alebo tovar je možná prostredníctvom platobných systémov:

a) bankovým prevodom

b) kreditnou Kartou

  1. Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka nie je obmedzený.
  1. Kupujúci si vyberie a/alebo tovar podľa aktuálnej ponuky v internetovom obchode Usporiadateľa, potvrdí výber kliknutím na tlačidlo “Kúpiť”, vyplní objednávkový formulár a vyberie spôsob platby.
  2. Momentom odoslania objednávkového formuláru a jej prijatím Usporiadateľom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Ihneď po spracovaní objednávky bude Kupujúcemu na email zaslané potvrdenie o prijatí objednávky aj spolu s faktúrou. 
  3. Kupujúci sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzuje, že uhradí kúpnu cenu za Vstupenku a/alebo tovar, ktorý si prostredníctvom internetového obchodu Usporiadateľa kúpil, ako aj náklady spojené s doručením tovaru, a to spôsobom, aký si zvolil pri vypĺňaní objednávkového formulára.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť Usporiadateľovi kúpnu cenu v lehote, ktorá je uvedená v potvrdzovacom e-maili. 
  5. Registráciu na Podujatie je možné zrušiť najneskôr mesiac pred podujatím. Suma za Vstupenku bude Majiteľovi Vstupenky vrátená na účet, z ktorého Vstupenku zaplatil.
  6. V prípade zrušenia podujatia bude Usporiadateľ o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom internetovej stránky www.tedxbratislava.sk a prostredníctvom emailu. Na internetovej stránke www.tedxbratislava.sk bude podrobne opísaný postup vrátenia sumy za Vstupenku.
 1. Cena za vstupenky a za tovar

  1. Všetky ceny uvedené na stránke https://www.tedxbratislava.sk za Vstupenky a za tovar sú konečné, nezahŕňajú však cenu za doručenie v prípade kúpy tovaru.
  2. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, a zahŕňa už aj cenu za doručenie tovaru, prípadne iné poplatky spojené s kúpou tovaru alebo Vstupenky. Túto cenu nie je možné Usporiadateľom jednostranné meniť.
 1. Dodacie podmienky

  1. O zakúpení Vstupenky zašle Usporiadateľ Majiteľovi Vstupenky potvrdzovací email, ktorého súčasťou bude aj elektronická Vstupenka.
  2. Objednaný tovar Usporiadateľ odovzdá na doručovanie bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky, najneskôr však do 14 dní od obdržania objednávky, resp. od zaplatenia kúpnej ceny, podľa toho, čo nastane neskôr.
  3. Usporiadateľ je povinný doručiť Kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od obdržania objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je možné v uvedenej lehote dodať, Usporiadateľ o tom upovedomí Kupujúceho aj s informáciou o predbežnej lehote dodania. Ak Kupujúci nesúhlasí s novou lehotou dodania, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade mu budú vrátená už zaplatená kúpna cena.
  4. Záväzok Usporiadateľa dodať tovar je splnený momentom odovzdania tovaru na poštovú prepravu.
  5. V prípade, že Kupujúcemu tovar nebol doručený v 30 dňovej lehote, prípadne, v predĺženej lehote na základe dohody, je potrebné upovedomiť Usporiadateľa, ktorý stav objednávky preverí a bude Kupujúceho informovať o ďalšom postupe.
  6. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar na dohodnutom mieste a čase a jeho prebratie potvrdiť svojim podpisom na dodacom liste. Tovar sa považuje za dodaný aj v prípade, že Kupujúci tovar na dohodnutom mieste a čase neprevezme alebo ho odmietne prevziať.
  7. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa Usporiadateľovi vráti späť, Usporiadateľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.
 1. Záručná doba

  1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim.
  2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru.
  3. Na darčeky alebo výhry sa záruka nevzťahuje.
  4. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
 1. Nepredložením kompletného tovaru
 2. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 3. Uplynutím záručnej doby tovaru
 4. Neodborným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom
 5. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim
 1. Reklamácia

  1. Usporiadateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v čase prevzatia Kupujúcim.
  2. Ak ide o odstrániteľnú vadu, Kupujúci má právo na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Usporiadateľ môže vždy namiesto odstránenia vady tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.
  3. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou alebo e-mailom) na kontaktnú adresu: uvedenú na tomto linku https://www.tedxbratislava.sk/kontakt/ alebo info@tedxbratislava.sk, vyplnením reklamačného formulára uverejneného na webovej stránke TEDxBratislava www.tedxbratislava.sk Usporiadateľ upovedomí Kupujúceho o prijatí reklamácie.
  4. Usporiadateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  5. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Zakúpením Vstupenky a/alebo tovaru vyjadruje Majiteľ vstupenky a/alebo Kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  2. Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená.
  3. Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa predložiť platný preukaz totožnosti.
  4. Majiteľ Vstupenky berie na vedomie, že na podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.
  5. Kupujúci je v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
  6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú na tomto linku https://www.tedxbratislava.sk/kontakt/ alebo info@tedxbratislava.sk.
  7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Usporiadateľovi alebo osobe poverenej Usporiadateľom na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  8. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od kúpnej zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal Kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Kupujúceho počas lehoty na odstúpenie od zmluvy má s tovarom manipulovať a kontrolovať ho s náležitou starostlivosťou a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.
  9. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručení tovaru vráti Usporiadateľ Kupujúcemu sumu zodpovedajúcu cene vráteného tovaru, ktorú Kupujúci zaplatil v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručení tovaru. Usporiadateľ vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s Usporiadateľom dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
  10. V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Usporiadateľom alebo ak sa domnieva, že Usporiadateľ porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Usporiadateľa so žiadosťou o nápravu a Usporiadateľ sa bude snažiť vyriešiť vec k spokojnosti oboch strán. Ak Usporiadateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu kontaktovaním subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava (www.soi.sk).
  11. Spor je možné riešiť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK)
 1. Ochrana osobných údajov

Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov Usporiadateľom nájdete na stránke  Ochrana osobných údajov