Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

TEDxBratislava, o.z., Lachova 7, 851 03 Bratislava, IČO: 42260744, DIČ 2023712636, zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 9.3.2012 reg. číslo: VVS/1-900/90-391 60 vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) pre upresnenie právnych vzťahov medzi majiteľom kúpenej vstupenky a TEDxBratislava.

1. Definícia pojmov

1.1 Majiteľ Vstupenky
Majiteľ Vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne www.tedxbratislava.sk.
1.2 Služba
Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie elektronických Vstupeniek.
1.3 Podujatie
Podujatie pod názvom TEDxBratislava je verejná spoločenská akcia, na ktorú sa prostredníctvom Služby predávajú vstupenky a ktoré organizuje Usporiadateľ.
1.4 Usporiadateľ
Usporiadateľ je občianske združenie TEDxBratislava organizujúce Podujatie.
1.5 Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie emailu umožňujúce jej majiteľovi za jednorázovú platbu vstup na Podujatie.

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Všeobecné obchodné podmienky upresňujú používanie Služby a definujú zmluvné vzťahy medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky.
2.2 Informácia o zmene, alebo zrušení Podujatia môže byť uverejnená na www.tedxbratislava.sk. Zodpovednosť za zverejnenie o zmene, alebo zrušení Podujatia má Usporiadateľ.

3. Objednanie a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakúpiť cez Službu, ktorá sa nachádza na webovej stránke na doméne www.tedxbratislava.sk.
3.2 Platba za Vstupenku je možná prostredníctvom platobných systémov:
a) bankovým prevodom
b) Kreditnou Kartou
3.4 Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka nie je obmedzený.

4. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

4.1 Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená .
4.2 Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa predložiť platný preukaz totožnosti.

5. Reklamačný poriadok

5.1 Registráciu na Podujatie je možné zrušiť najneskôr mesiac pred podujatím, t.j. 1.6.2018. Suma za Vstupenku bude Majiteľovi Vstupenky vrátená na účet, z ktorého Vstupenku zaplatil.
5.2 V prípade zrušenia podujatia bude Usporiadateľ o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom internetovej stránky www.tedxbratislava.sk a prostredníctvom emailu. Na internetovej stránke www.tedxbratislava.sk bude podrobne opísaný postup vrátenia sumy za Vstupenku.

6. Ochrana osobných údajov

Aktuálne informácie so spracúvaním osobných údajov najdete na stránke  Ochrana osobných údajov

7. Záverečné ustanovenia

Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V Bratislave dňa 31.3.2018      TEDxBratislava, o.z.